Busan and Zhanjiang
Comparison by area and population

Busan

Korea, Republic of

Zhanjiang

China

Population

3 535 620
(2009)

3 535 620
(2009)

6 900 000
(2008)
6 900 000
(2008)

Area

765 km2

765 km2

12 490 km2
12 490 km2

Population density

4 621.73
/km2

4 621.73/km2

552.44/km2
552.44
/km2
Map
Share