Kyoto and Naberezhnye Chelny
Comparison by area and population

Kyoto

Japan

Naberezhnye Chelny

Russian Federation

Population

1 469 848
(2014)

1 469 848
(2014)

513 193
(2010)
513 193
(2010)

Area

828 km2

828 km2

171 km2
171 km2

Population density

1 775.17
/km2

1 775.17/km2

3 001.13/km2
3 001.13
/km2
Map
Share